Nhang Có Tăm

350.000

Bột nhang từ cây dó vi sinh lâu năm
Kích thước : 40cm (cả tăm tre)

Danh mục: