Tốc Cảnh

Tốc Cảnh
Phôi : Tốc tự nhiên Tiên Phước
Kích Thước : …