Tượng Trầm Di Lặc

Tượng trầm nguyên khối
Phôi : tốc vi sinh lâu năm
kích thước : tùy chọn

Danh mục: