Dây Lu Thống 108 Hạt

4.000.000

Phôi : Phôi tốc tự nhiên Tiên Phước

Kích thước : 7 milimet

Danh mục: