Dây Trúc

3.500.000

Phôi : tốc tự nhiên Tiên Phước
Kích thước : 12 li

Danh mục: