Dây Hạt Tròn

3.000.000

Phôi : Phôi tốc tự nhiên Tiên Phước

Kt : 10 milimet

Danh mục: