Dây Trầm 108 hạt

2.000.000

Phôi : Tốc tự nhiên Tiên Phước-Quảng Nam
Kích thước hạt : 6 milimet

Danh mục: