Dây Trúc

3.500.000

Phôi : Tốc tự nhiên Tiên Phước
Kích Thước : 12 milimet

Danh mục: