Dây Lu Thống

4.500.000

Phôi : Tốc tự nhiên Tiên Phước

Kích thước : 14 milimet

 

Danh mục: