Dây Lu Thống

900.000

Phôi : tốc tự nhiên Tiên Phước
Kích thước : 8 milimet

Danh mục: